xml document [short version]
XmlComment
XmlRoot
xml element
XmlNamestatus
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNamestatus_code
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText404
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNamemessage
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextThe public API for Netflix is no longer active.
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
status
XmlText
status_code
XmlText404
message
XmlTextThe public API for Netflix is no longer active.